12 Березня, 2014 Корисні статті

Як отримати кредит від нерезидента

Резиденти-позичальники можуть одержувати кредити від нерезидентів відповідно до договорів та в порядку, установленому законодавством.
Резиденти-позичальники одержують та погашають кредити лише в безготівковій формі.
Резидент-позичальник зобов'язаний зареєструвати договір у Національному банку до фактичного одержання кредиту. Якщо договором з нерезидентом передбачено надання кредиту кільком резидентам-позичальникам, то реєстрація договору здійснюється кожним резидентом-позичальником окремо. У повідомленні про договір, що подається кожним резидентом-позичальником, зазначається загальний обсяг кредиту, який передбачається отримати цим позичальником окремо (у разі не визначення такого обсягу в договорі зазначається загальний розрахунковий обсяг для кожного резидента-позичальника).
Резиденти-позичальники мають передбачати в договорі умову про те, що він набирає чинності з моменту (або не раніше) його реєстрації, за винятком договорів про одержання кредитів уповноваженими банками на строк, що не перевищує один рік.
Розмір виплат за користування кредитом за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору, на дату надходження до Національного банку (територіального управління) документів, потрібних для реєстрації договору не повинен перевищувати розмір виплат за цим кредитом, розрахований виходячи з установленої Національним банком максимальної процентної ставки за договорами, що діє на дату надходження до Національного банку (територіального управління) вищезазначених документів. Відомості щодо розміру виплат за користування кредитом зазначаються резидентом-позичальником у повідомленні про договір.
Розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою, у тому числі в разі змінюваної процентної ставки, з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не може перевищувати розмір виплат за максимальною процентною ставкою, яка зазначається під час реєстрації договору, про що має бути визначено в договорі. Якщо договором установлена щомісячна або щоквартальна процентна ставка за користування кредитом, то до розрахунку розміру виплат за користування кредитом береться розрахункова річна процентна ставка.
Якщо договором передбачена змінювана процентна ставка, то період з дати заповнення резидентом-позичальником повідомлення про договір до дати надходження до територіального управління пакета документів, потрібних для реєстрації договору, не повинен перевищувати двох тижнів.
Якщо під час реалізації кредитного проекту відбувається скорочення строку кредиту (внаслідок дострокового погашення кредиту або якщо одержання кредиту розпочалося із затримкою тощо), то контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється із застосуванням максимальної процентної ставки, установленої Національним банком для договорів із відповідним строком кредиту.
У разі залучення кредитних коштів окремими частинами (траншами) у рамках генерального (рамочного) договору про відкриття кредитної лінії контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється із застосуванням за кожним траншем максимальної процентної ставки в розмірі, установленому для договорів із строком, що відповідає строку траншу.
У разі залучення резидентом-позичальником кредиту в різних іноземних валютах контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється за кожною часткою кредиту в різній валюті окремо із застосуванням максимальної процентної ставки, установленої для іноземної валюти відповідної групи класифікатора іноземних валют. До розрахунку розміру виплат за користування кредитом не враховуються комісійні винагороди обслуговуючого банку і банку-нерезидента за переказ коштів в іноземній валюті за договором, що сплачуються за рахунок резидента-позичальника, а також виплати, обумовлені настанням форс-мажорних обставин. Підтвердженням настання форс-мажорних обставин є відповідне підтвердження Торгово-промислової палати України або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору. Національний банк у разі потреби реалізації резидентами-позичальниками стратегічно важливих для економіки України кредитних проектів, розмір виплат за користування кредитом за якими перевищує розмір виплат за максимальними процентними ставками, може приймати за кожним конкретним випадком окреме рішення.
Максимальні розміри процентних ставок (з урахуванням комісій, неустойки та інших зборів, установлених відповідними договорами) для короткострокових, середньострокових та довгострокових запозичень, за якими резиденти мають здійснювати зовнішні запозичення у вигляді кредитів, позик в іноземній валюті 1-ї групи класифікатора іноземних валют та банківських металів становлять:
для фіксованої процентної ставки:
зі строками запозичень до 1 року - не вище 9,8% річних;
зі строками запозичень від 1 до 3 років - не вище 10% річних;
зі строками запозичень понад 3 роки - не вище 11% річних;
для плаваючої процентної ставки:
ставка LIBOR для тримісячних депозитів у доларах США плюс 750 базисних пунктів.
Максимальні розміри процентних ставок (з урахуванням комісій, неустойки та інших зборів, установлених відповідними договорами) для короткострокових, середньострокових та довгострокових запозичень, за якими резиденти мають здійснювати зовнішні запозичення у вигляді кредитів, позик в іноземній валюті 2-ї та 3-ї групи класифікатора іноземних валют та банківських металів становлять 20 % річних.
Висновок.
Юридична особа-резидент може отримати кредит від нерезидента за таких умов: реєстрація договору у Національному банку до фактичного одержання кредиту, розмір виплат за договором протягом всього строку дії договору не повинен перевищувати установленої Національним банком максимальної процентної ставки.
Максимальні розміри процентних ставок (з урахуванням комісій, неустойки та інших зборів, установлених відповідними договорами) для запозичень в іноземній валюті 1-ї групи класифікатора іноземних валют та банківських металів становлять:
для фіксованої процентної ставки:
зі строками запозичень до 1 року - не вище 9,8% річних;
зі строками запозичень від 1 до 3 років - не вище 10% річних;
зі строками запозичень понад 3 роки - не вище 11% річних;
для плаваючої процентної ставки:
ставка LIBOR для тримісячних депозитів у доларах США плюс 750 базисних пунктів.
Максимальні розміри процентних ставок (з урахуванням комісій, неустойки та інших зборів, установлених відповідними договорами) для запозичень в іноземній валюті 2-ї та 3-ї групи класифікатора іноземних валют та банківських металів становлять 20 % річних. Законодавство України передбачає певні особливості визначення розміру виплат за зазначеними договорами:
якщо договором установлена щомісячна або щоквартальна процентна ставка за користування кредитом, то до розрахунку розміру виплат за користування кредитом береться розрахункова річна процентна ставка, в разі скорочення строку кредиту контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється із застосуванням максимальної процентної ставки, установленої Національним банком для договорів із відповідним строком кредиту, у разі залучення кредитних коштів окремими частинами у рамках генерального (рамочного) договору про відкриття кредитної лінії контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється із застосуванням за кожною частиною максимальної процентної ставки в розмірі, установленому для договорів із строком, що відповідає строку, на який надана така частина, у разі залучення кредиту в різних іноземних валютах контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється за кожною часткою кредиту в різній валюті окремо із застосуванням максимальної процентної ставки, установленої для іноземної валюти відповідної групи класифікатора іноземних валют, до розрахунку розміру виплат за користування кредитом не враховуються комісійні винагороди обслуговуючого банку і банку-нерезидента за переказ коштів в іноземній валюті за договором, що сплачуються за рахунок резидента-позичальника, а також виплати, обумовлені настанням форс-мажорних обставин.