12 Березня, 2014 Корисні статті

Як одержати патент?

Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає заявку до державної служби інтелектуальної власності України.
Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдиності корисної моделі).
Заявка складається українською мовою і повинна містити:
 • заяву про видачу патенту на корисну модель;
 • опис корисної моделі;
 • формулу корисної моделі;
 • креслення (якщо на них є посилання в описі);
 • реферат.
Загальні вимоги до документів, що складають заявку на корисну модель, є такими
У заяві про видачу патенту (деклараційного патенту) необхідно вказати заявника (заявників) і його (їх) адресу, а також винахідника (винахідників).
Опис корисної моделі повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть корисної моделі настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.
Формула корисної моделі повинна виражати її суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло. Реферат складається лише для інформаційних цілей. Він не може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки.
Порядок складання документів заявки на корисну модель встановлюється розділами 5 – 9, 15 правил складання і подання заявки на винахід і заявки на корисну модель. Вимоги до оформлення документів заявки є такими. Документи заявки друкують на аркушах білого паперу форматом 210 х 297 мм. Кожний документ заявки починають на окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумерують арабськими цифрами.
Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням рядків паралельно меншому боку аркуша. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Текст опису, формули винаходу (корисної моделі) і реферату друкують через 2 інтервали або через 1,5 інтервалу при комп'ютерному наборі з висотою літер не менше ніж 2,1 мм. Графічні зображення (власне креслення, схеми, діаграми) виконують відповідно до правил креслення, на щільному, білому, гладкому папері чорними чіткими лініями і штрихами, які не витираються, без розтушовування і розмальовування. Розміри на кресленнях не позначають, їх наводять, за потреби, в описі.
За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до державної служби інтелектуальної власності України разом з заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. За подання заявки на корисну модель, формула якої містить не більше ніж 3 пункти, сплачується збір у розмірі 800 грн. При цьому додатково за кожен пункт формули корисної моделі (понад 3) сплачується збір у розмірі 80 гривень.
Збори сплачуються на поточні рахунки державного підприємства «український інститут промислової власності».
Відомості про реквізити вказаних рахунків публікуються в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності та в газеті "Урядовий кур'єр". Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка державного підприємства «український інститут промислової власності». У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка зазначення номера заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності документом про сплату збору є розрахунковий документ на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо), що міститься в матеріалах заявки.
Документ про сплату збору має містити:
 • ім'я (найменування) платника збору;
 • слово "збір";
 • вид збору (скорочено) та код збору,
 • суму збору,
 • номер заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності, наданий державним підприємством «український інститут промислової власності», або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, - порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки.
У разі коли сплата збору стосується виданого патенту замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту;
у разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, - код його країни Порядок подання заявки на корисну модель є таким.
Заявка подається або надсилається на адресу державного підприємства «український інститут промислової власності».
Разом із заявкою може бути подано її електронну копію на дискеті чи компакт-диску CD-R.
Документи заявки, а саме: заяву про видачу патенту, опис і формулу корисної моделі, креслення і реферат подають у трьох примірниках. Документи, які потребують подальшого перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику, а їх переклад - у трьох примірниках.
Заявку може бути подано з використанням факсимільного зв'язку.
За дорученням заявника заявку може бути подано через представника. Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності, якщо інше не передбачено міжнародними угодами. Датою подання заявки є дата одержання державною службою інтелектуальної власності України матеріалів, що містять принаймні:
 • заяву у довільній формі про видачу патенту (деклараційного патенту), викладену українською мовою;
 • відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;
 • матеріал, що справляє враження опису корисної моделі, викладений українською або іншою мовою.
В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цього матеріалу українською мовою повинен надійти до державної служби інтелектуальної власності України протягом двох місяців від дати подання заявки.
Правила визначення дати подання заявки на корисну модель є такими. За відповідності матеріалів заявки встановленим вимогам та наявності документа про сплату збору за подання заявки заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки. Якщо матеріали заявки не містять необхідного мінімуму документів, заявнику негайно надсилається про це повідомлення.
Якщо невідповідність усунуто протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення, то датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи виправлених матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення. Якщо в матеріалах заявки, є посилання на креслення, але такого креслення в ній немає, заявнику надсилається про це повідомлення і пропонується на його вибір надіслати креслення чи вилучити посилання на нього у заявці. У разі подання креслення протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи креслення. Якщо у цей строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, то заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення. Експертиза заявки складається з попередньої експертизи, формальної експертизи і проводиться державним підприємством «український інститут промислової власності».
Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.
Під час проведення попередньої експертизи заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній відомостей, які можуть бути віднесені згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, до державної таємниці.
Під час проведення формальної експертизи: встановлюється дата подання заявки; визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об’єктів правової охорони; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його державною службою інтелектуальної власності. На підставі такого висновку державна служба інтелектуальної власності приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. Вказане рішення надсилається заявнику Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення державної служби інтелектуальної власності України затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.
За належності об'єкта, що заявляється, до об'єктів, яким надається правова охорона, відповідності документів заявки встановленим до них вимогам та відповідності документа про сплату збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається рішення державної служби інтелектуальної власності України про видачу деклараційного патенту на корисну модель.
Державна реєстрація деклараційного патенту на корисну модель здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікації про видачу патенту. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу патенту. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікації про видачу патенту до закладу експертизи не надійшли, державна реєстрація патенту не здійснюється, а заявка вважається відкликаною.
Строк надходження цих документів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
За видачу деклараційного патенту на корисну модель сплачується державне мито у розмірі:
 • для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
 • для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США;
 • За публікацію про видачу патенту на корисну модель сплачується збір у розмірі 200 грн.
При цьому за кожен додатковий (понад 15) аркуш опису, креслень, флокули, реферату корисної моделі додатково сплачується збір у розмірі 10 грн. Видача патенту здійснюється державною службою інтелектуальної власності у місячний строк після його державної реєстрації. Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент. Деклараційний патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.
 
Висновок.
Для одержання патенту на корисну модель необхідно подати до державної служби інтелектуальної власності України заявку на корисну модель. Заявка на корисну модель має містити такі документи: заяву про видачу патенту на корисну модель; опис корисної моделі; формулу корисної моделі; креслення (якщо на них є посилання в описі); реферат. Заявка на корисну модель подається безпосередньо до державного підприємства «український інститут промислової власності» або надсилається на його адресу. Документи заявки на корисну модель подаються до державної служби інтелектуальної власності України у 3 примірниках. За подання заявки на корисну модель, формула якої містить не більше ніж 3 пункти, сплачується збір у розмірі 800 грн. При цьому додатково за кожен пункт формули корисної моделі (понад 3) сплачується збір у розмірі 80 гривень. Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка державного підприємства «український інститут промислової власності».
У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка зазначення номера заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності документом про сплату збору є розрахунковий документ на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо), що міститься в матеріалах заявки.
Документ про сплату збору має містити:
 • ім'я (найменування) платника збору;
 • слово "збір";
 • вид збору (скорочено) та код збору,
 • суму збору,
 • номер заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності, наданий державним підприємством «український інститут промислової власності», або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, - порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки.
У разі коли сплата збору стосується виданого патенту замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту;
у разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, - код його країни. Державне підприємство «український інститут промислової власності» здійснює експертизу заявки.
Вказана експертиза складається з попередньої експертизи, формальної експертизи. Результати експертизи заявки відображаються у висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після його затвердження державною службою інтелектуальної власності. На підставі такого висновку державна служба інтелектуальної власності приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту.
Державна реєстрація деклараційного патенту на корисну модель здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікації про видачу патенту.
За видачу деклараційного патенту на корисну модель сплачується державне мито у розмірі:
 • для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
 • для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США.
 • За публікацію про видачу патенту на корисну модель сплачується збір у розмірі 200 грн.
При цьому за кожен додатковий (понад 15) аркуш опису, креслень, флокули, реферату корисної моделі додатково сплачується збір у розмірі 10 грн.
Видача патенту здійснюється державною службою інтелектуальної власності у місячний строк після його державної реєстрації.
Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.
Деклараційний патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.