14 Лютого, 2014 Корисні статті

Реєстрація кредитного договору в НБУ

Резидент-позичальник звертається до обслуговуючого банку для реєстрації договору в Національному банку.

При цьому резидент-позичальник подає до обслуговуючого банку повідомлення про договір на паперовому носії чи у вигляді електронного документа за встановленою формою, і договір (разом з іншими додатковими угодами/договорами, документами, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором).

Документи, які складені іноземною мовою, подаються резидентом-позичальником разом з їх перекладом на українську мову, засвідченим підписом перекладача (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально) або нотаріусом (не потребують перекладу документи, складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами).

Разом із пакетом документів, що подається для реєстрації договору, подається копія платіжного документа про сплату коштів за надання Національним банком послуг з реєстрації договору.

Функції обслуговуючого банку за договором може виконувати як уповноважений банк, так і від його імені відокремлений підрозділ банку (філія, відділення).

Обслуговуючий банк перевіряє правильність оформлення резидентом-позичальником повідомлення на наявність дати та відповідних реквізитів, необхідних підписів, відбитка печатки резидента-позичальника, правильність та повноту заповнення пунктів повідомлення, його відповідність умовам договору з нерезидентом та повноту поданих резидентом-позичальником для реєстрації договору підтвердних документів, а також відповідність умов договору встановленому законодавством України порядку отримання резидентами кредитів від нерезидентів.

У разі виявлення невідповідності поданих документів установленим законодавством України вимогам обслуговуючий банк повертає їх резиденту-позичальнику на доопрацювання із зазначенням підстави повернення.

Обслуговуючий банк проставляє на повідомленні дату надходження, що засвідчується підписом відповідального працівника банку та відбитком штампа банку.

У разі надходження від резидента-позичальника до банку повідомлення у вигляді електронного документа замість повідомлення на паперовому носії банк використовує паперову копію відповідного електронного документа. Якщо за висновком обслуговуючого банку поданий резидентом-позичальником для реєстрації договору пакет документів відповідає встановленим законодавством України вимогам, то обслуговуючий банк:

 • проставляє на зворотному боці останнього аркуша повідомлення на паперовому носії відмітку про підтвердження відповідності зазначеної в цьому повідомленні інформації умовам договору резидента-позичальника з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України;
 • надсилає в разі виконання відокремленим підрозділом уповноваженого банку функцій обслуговуючого банку до уповноваженого банку повідомлення з відміткою обслуговуючого банку засобами внутрішньої автоматизації банку в електронній формі або його копію з відміткою обслуговуючого банку на паперовому носії.

Примірник повідомлення з відміткою обслуговуючого банку на паперовому носії, а також засвідчені нотаріально чи підписом відповідального працівника обслуговуючого банку копії документів, що були подані резидентом-позичальником у пакеті документів для реєстрації договору, залишаються в обслуговуючому банку.

Відповідальний працівник уповноваженого банку надсилає до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням обслуговуючого банку засобами програмного забезпечення щодо здійснення реєстрації Національним банком договорів резидентів-позичальників з нерезидентами-кредиторами з використанням засобів захисту інформації Національного банку:

 • повідомлення з відміткою обслуговуючого банку в електронній формі;
 • підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором в електронній формі.

Уповноважений банк повинен забезпечити ідентичність інформації, що зазначена у відповідних документах на електронних і паперових носіях.

Примірник підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором на паперовому носії передається обслуговуючому банку на зберігання.

Загальний строк розгляду обслуговуючим банком пакета документів, поданих резидентом-позичальником для реєстрації договору, до їх повернення резиденту-позичальнику на доопрацювання або надсилання уповноваженим банком територіальному управлінню Національного банку повідомлення в електронному вигляді не повинен перевищувати чотирьох робочих днів із дня надходження документів до обслуговуючого банку. Територіальне управління Національного банку здійснює реєстрацію договору на підставі пакета документів, поданого уповноваженим банком, який надав згоду на обслуговування операцій за договором.

Територіальне управління Національного банку може звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про реєстрацію договору. Уповноважений банк надає таку інформацію у строк до 3 робочих днів з дати надходження запиту.

Територіальне управління Національного банку вносить відомості про реєстрацію договору до електронного реєстру повідомлень про договори та видає резиденту-позичальнику повідомлення з відміткою про реєстрацію договору, що є реєстраційним свідоцтвом до договору Реєстрація договору здійснюється територіальним управлінням Національного банку у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження до територіального управління Національного банку належного пакета документів.

Територіальне управління Національного банку після реєстрації договору надсилає: уповноваженому банку - примірник повідомлення з відміткою про реєстрацію в електронній формі;

резиденту-позичальнику - засвідчене територіальним управлінням Національного банку повідомлення з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії на адресу, зазначену в підпункті 2.4 пункту 2 повідомлення (відмітка територіального управління Національного банку роздруковується на зворотному боці першої сторінки примірника повідомлення на паперовому носії та засвідчується підписом уповноваженої особи та відбитком печатки територіального управління Національного банку. Усі сторінки повідомлення з відміткою про реєстрацію мають бути пронумеровані та прошнуровані).

У разі відмови в реєстрації або неналежного оформлення повідомлення чи підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором територіальне управління Національного банку повідомляє про це уповноважений банк.

Обслуговуючий банк зобов'язаний довести до відома резидента-позичальника лист територіального управління Національного банку про відмову в реєстрації або неналежне оформлення повідомлення, що надсилається через уповноважений банк не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання уповноваженим банком такого листа.

Територіальне управління Національного банку має право відмовити в реєстрації договору, якщо:

 • у повідомленні виявлено недостовірну (суперечливу) інформацію;
 • уповноваженим банком не надано інформації за запитом територіального управління, або порушено строк її подання;
 • розмір річних виплат за користування кредитом перевищує розмір річних виплат за максимальною процентною ставкою;
 • умови договору не відповідають іншим вимогам. Позичальник може оскаржити рішення про відмову в реєстрації договору у суді.

Територіальне управління Національного банку анулює реєстрацію договору в разі:

 • неотримання кредиту (повністю або частково) протягом 180 календарних днів від дати реєстрації договору та закінчення у зв'язку з цим строку дії реєстрації (за відповідним письмовим зверненням у довільній формі резидента-позичальника або обслуговуючого банку);
 • неотримання звітності про операції за договором за три звітних періоди поспіль (у тому числі за відповідним зверненням обслуговуючого банку із зазначеної підстави);
 • відповідного письмового звернення резидента-позичальника з обґрунтуванням підстав для анулювання;
 • виявлення недостовірної інформації в документах, які були подані резидентом-позичальником до обслуговуючого банку та/або Національного банку і на підставі яких здійснено реєстрацію договору;
 • наявності інформації про порушення резидентом-позичальником норм валютного законодавства під час виконання договору.

Територіальне управління Національного банку протягом п'яти робочих днів із дати виникнення підстави для анулювання реєстрації договору розглядає питання про анулювання реєстрації договору і приймає відповідне рішення. Реєстрація вважається анульованою з дати прийняття територіальним управлінням відповідного рішення.

Територіальне управління в день прийняття рішення про анулювання реєстрації вносить відомості щодо анулювання реєстрації договору до електронного реєстру повідомлень і в строк, що не перевищує два робочих дні з дати прийняття такого рішення, направляє листи на паперовому носії на адреси обслуговуючого банку та резидента-позичальника про анулювання реєстрації (із зазначенням підстав для анулювання).

Територіальне управління Національного банку може звернутися до обслуговуючого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про анулювання реєстрації договору.

Реєстрація договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті здійснюється безоплатно.

Реєстрація договорів, укладених резидентами-позичальниками, що не є банками, здійснюється територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням обслуговуючого банку.

 

Висновок

Реєстрація кредитного договору, укладеного резидентом-позичальником, що не є банком, здійснюється територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням обслуговуючого банку. Вказана реєстрація здійснюється безоплатно.

Для здійснення вказаної реєстрації резидент-позичальник подає до обслуговуючого банку:

повідомлення про договір на паперовому носії чи у вигляді електронного документа, договір (разом з іншими додатковими угодами/договорами, документами, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором).

Документи, які складені іноземною мовою (крім російської), мають бути перекладені українською мовою.

Після надходження документів від резидента-позичальника обслуговуючий банк:

перевіряє документи, що подані резидентом-позичальником, на правильність оформлення та відповідність вимогам законодавства України, проставляє на повідомленні дату надходження, проставляє на зворотному боці останнього аркуша повідомлення на паперовому носії відмітку про підтвердження відповідності зазначеної в цьому повідомленні інформації умовам договору резидента-позичальника з нерезидентом, в разі виконання відокремленим підрозділом уповноваженого банку функцій обслуговуючого банку - надсилає до уповноваженого банку повідомлення з відміткою обслуговуючого банку засобами внутрішньої автоматизації банку в електронній формі або його копію з відміткою обслуговуючого банку на паперовому носії. Надалі обслуговуючий банк надсилає до територіального управління національного банку: повідомлення з відміткою обслуговуючого банку в електронній формі;

підтвердження про згоду обслуговуючого банку на обслуговування операцій за договором в електронній формі.

Обслуговуючий банк вчиняє вказані дії протягом не більше ніж чотирьох робочих днів із дня надходження документів до обслуговуючого банку.

Територіальне управління Національного банку здійснює реєстрацію договору на підставі пакета документів, поданого обслуговуючим банком.

Реєстрація договору проводиться протягом не більше ніж п'яти робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження до територіального управління Національного банку належного пакета документів Територіальне управління Національного банку:

вносить відомості про реєстрацію договору до електронного реєстру повідомлень про договори, видає резиденту-позичальнику повідомлення з відміткою про реєстрацію договору, що є реєстраційним свідоцтвом до договору.

Після реєстрації договору територіальне управління Національного банку надсилає: обслуговуючому банку - примірник повідомлення з відміткою про реєстрацію в електронній формі, резиденту-позичальнику - засвідчене територіальним управлінням Національного банку повідомлення з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії.