Отримання патенту на винахід

Що ж таке винахід (корисна модель)?

Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, право на який засвідчується патентом.

Отримання патенту на винахід

Патент надає його власнику:

 • виключне право на використання винаходу (корисної моделі) на власний розсуд;
 • право дозволяти використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійної угоди;
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу (корисної моделі), в тому числі забороняти таке використання.

Патент на винахід видається строком на 20 років, а на корисну модель-на 10 років з дати подачі заявки. Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

На що можна отримати патент?

Об'єктом винаходу (корисної моделі) може бути:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин і т.п.);
 • процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту або процесу.

Правова охорона буде надана, якщо винахід (корисна модель), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності, а саме є новою, і промислово застосовною і має винахідницький рівень (відноситься тільки до винаходів).

Правова охорона не поширюється на такі об'єкти як:

 • сорти рослин і породи тварин;
 • біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, що не відносяться до небіологічних і мікробіологічних процесів;
 • топографії інтегральних мікросхем;
 • результати художньої творчості.

Схема отримання патенту України на винахід (корисну модель).

1. Подача заявки в Державну службу інтелектуальної власності України.

Вимоги до складу і оформлення матеріалів заявки, подання заявки визначаються Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та відповідними правилами. За дорученням заявника заявку можна подати через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу. Право на отримання патенту мають як фізичні, так і юридичні особи, але винахідником (автором) може бути тільки фізична.

Заявка - це сукупність документів, необхідних для видачі патенту :

 • Заяву про видачу патенту на винахід (корисну модель);
 • Опис винаходу (корисної моделі);
 • Формулу винаходу (корисної моделі);
 • Креслення (якщо на них є посилання в описі)
 • Реферат.

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки та сплачено відповідний збір.

2. Розгляд заявки

Порядок розгляду заявки на винахід (корисну модель) встановлено Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти i науки України від 15 березня 2002 року № 197 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України № 364/6652 від 15.04.2002 ( далі - Правила розгляду).

Патент України на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, під час якої встановлюється відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). За проведення кваліфікаційної експертизи сплачується відповідний збір. Патент України на корисну модель видається за результатами формальної експертизи. В ході розгляду можлива листування з експертами Укрпатенту щодо задоволення поданої заявки вимогам патентоспроможності.

3. Видача патенту

Державна реєстрація патенту на винахід (корисну модель) здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його (її) видачу і збору за публікації про видачу патенту. Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід в офіційному бюлетені «Промислова власність» публікуються відомості про видачу патенту. Видача патенту здійснюється в місячний термін після його державної реєстрації.

4. Підтримка дії патенту

Щорічно сплачується мито за продовження надання охорони винаходу (корисної моделі). Юридична фірма «Блісс» пропонує послуги з реєстрації патенту на винахід (корисну модель) та захист патенту на винахід (корисну модель), а також проводе консультації з питань їх використання («патент», «винахід», «корисна модель»).

Юридична фірма «Блісс» пропонує послуги з реєстрації патенту на винахід (корисну модель) та захист патенту на винахід (корисну модель), а також проводе консультації з питань їх використання («патент», «винахід», «корисна модель»).

Отримання патенту на винахід (корисну модель), Юридична фірма "Блісс", Україна, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького 60, оф. 501

тел. +38 (056) 735-05-93, +38 (096) 430-30-37

 

 

Інші наші послуги
Можливо, вас заінтересують інші наші послуги